Etikk og verdier

To personer kobles sammen med en stige, bygger en bro mellom dem.

Våre verdier er

Ansvar

Åpenhet

Respekt

Etiske retningslinjer

1

Vi anerkjenner at alle mennesker er beskyttet av universelle menneskerettigheter, og vi beskytter alles rett til anstendige arbeidsforhold.

2

Vi skal ha respekt for hverandre, både internt, og ellers mot medarbeidere, partnere og kunder.

3

Vi skal alle i vårt arbeid være imøtekommende, vennlige og jobbe sammen mot felles mål. Dette innebærer at vi deler kunnskap med kolleger, slik at vi aktivt kan skape en stimulerende og kompetanseutviklende kultur.

4

Vi overholder taushetsplikten, både når det gjelder interne forhold, men også forhold som vi blir gjort oppmerksom på hos kunder og samarbeidspartnere

5

Vi skal være åpne og ærlige både overfor hverandre og våre samarbeidspartnere, samt holde de avtaler og forpliktelser vi har i forhold til disse.

6

I vår organisasjon har vi rett til å varsle om kritikkverdige forhold i organisasjonen, fortrinnsvis etter at forholdet er tatt opp internt først.

7

I vårt arbeid forplikter vi oss til å følge de lover og regler som gjelder for arbeidslivet.

8

I vår organisasjon er det uakseptabelt å nyte rusmidler eller være påvirket av rus under arbeidet. Vi har nulltoleranse for rasisme og all annen uønsket atferd.

Vi skal reflektere over følgende før vi tar en avgjørelse, dersom vi står overfor et etisk dilemma i en arbeidssituasjon:
Er det lovlig? (JUS)
Er det i samsvar med verdiene våre? (IDENTITET)
Er det riktig? (MORAL)
Beholder vi vår troverdighet? (OMDØMME)
Lønner det seg? (ØKONOMI)
Lar det seg begrunne? (ETIKK)

Åpenhetsloven

Redegjørelse om Jobbkretser AS sitt arbeid med menneskerettigheter etter åpenhetsloven og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper:

Jobbkretser AS er et selskap som driver med utleie av personell til ulike bransjer i hele Norge, herunder også olje- og gassindustrien og bygg- og anleggssektoren, har implementert en rekke tiltak for å sikre at menneskerettighetene respekteres i vår virksomhet. Vi har tydelig uttrykt våre holdninger til menneske, og ansatt-rettigheter i vår HMS-policy, kvalitetspolicy, etiske retningslinjer og null brudd-filosofi.

Vi følger alltid gjeldende norske lover og regler og har et spesielt fokus på overholdelse av anstendige arbeidsforhold. Vi legger stor vekt på å sikre likebehandling, anstendig lønn og arbeidstid for alle våre ansatte. Dette inkluderer å sikre at alle arbeidstakere blir behandlet rettferdig og likt uavhengig av deres nasjonalitet, etnisitet eller kjønn. Vi er dedikert til å skape et arbeidsmiljø som er fritt for diskriminering og trakassering.

Vi har etablert et system for årlige aktsomhetsvurderinger og rapportering til styret, som også omfatter vurdering av anstendige arbeidsforhold. Dette sikrer at vi opprettholder høye standarder for arbeidsforhold og tar nødvendige tiltak for å forbedre eventuelle avvik som oppdages.

Aktsomhetsvurderinger i 2023 viste at det må rettes et spesielt fokus på unge arbeidstakere og tilreisende, utenlandske ansatte og deres rettigheter og informasjonsbehov. Aktsomhetsvurderingene avdekket også potensielle situasjoner som kunne føre til ikke-intensjonelle brudd.

Vi har etablert en åpen dialog med våre ansatte, fagforeninger og andre interessenter for å sikre at deres behov og rettigheter blir hørt og respektert. Vi legger vekt på å sikre at våre ansatte har tilgang til trygge og sunne arbeidsforhold, og at arbeidstiden og lønnen er i tråd med nasjonale reguleringer og bransjestandarder.

Interne og eksterne revisjoner gjennomføres ofte i selskapet. Disse er lagt opp til å sørge for at selskapet overholder sine forpliktelser til anstendige arbeidsforhold spesielt, og menneskerettigheter generelt. Alle avdelinger av Jobbkretser er underlagt Jobbkretsers gjeldende policyer, rutiner og retningslinjer og kontrolleres jevnlig gjennom automatiske og manuelle kontrollrutiner, statusmøter og revisjoner.

Gjennom vår systematiske tilnærming, kontinuerlig forbedring og dialog med interessenter, viser vi vårt engasjement for å opprettholde anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet. Ved å overholde likebehandlingsprinsippet, sikre anstendig lønn og arbeidstid, og jobbe aktivt med å forebygge diskriminering og trakassering, demonstrerer vi vår forpliktelse til å skape et rettferdig og inkluderende arbeidsmiljø.

Denne redegjørelsen gir en oversikt over Jobbkretser AS sitt arbeid med menneskerettigheter etter OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Ved å opprettholde slike praksiser, demonstrerer vi vår forpliktelse til å drive virksomheten på en ansvarlig og etisk måte, samtidig som vi skaper et trygt og inkluderende arbeidsmiljø for alle våre ansatte.